Sarbashrestha Sahaj Bachat Khata

8.054%

Sarbashrestha Sahaj Bachat Khata

8.054%

For a General Public.

Features :

  • Debit Card: Debit Card: Free for First Year
  • Mobile Banking: Debit Card: Free for First Year
  • Internet Banking: Debit Card: Free for First Year
  • Accidental Insurance Rs 10 lakhs