Siddhartha Swornim Bachat

--
9.9%
--

Super Premium Savings Account

100000
8.054%
--

Sarbashrestha Sahaj Bachat Khata

--
8.054%
--

Sarbashrestha Bachat Khata( Ambassador)

100000
8.054%
--

Sarbashrestha Bachat Khata( Pride)

50000
8.054%
--

Sarbashrestha Bachat Khata( Partner)

25000
8.054%
--

Prime Surakshit Bachat Khata

2500
7.93%
--

Prime Premium General Employee Saving

1000
7.93%
--

Sabai Nepaliko Bachat Khata

0
7.5%
--

MUKTINATH SARVOTKRISHTA BACHAT KHATA

10000
7.5%
--

Siddhartha Swornim Bachat

--
9.9%
--

Super Premium Savings Account

100000
8.054%
--

Sarbashrestha Sahaj Bachat Khata

--
8.054%
--

Sarbashrestha Bachat Khata( Ambassador)

100000
8.054%
--

Sarbashrestha Bachat Khata( Pride)

50000
8.054%
--

Sarbashrestha Bachat Khata( Partner)

25000
8.054%
--

Prime Surakshit Bachat Khata

2500
7.93%
--

Prime Premium General Employee Saving

1000
7.93%
--

Sabai Nepaliko Bachat Khata

0
7.5%
--

MUKTINATH SARVOTKRISHTA BACHAT KHATA

10000
7.5%
--